You do not take…

Alfredo Jaar. 2013 / Foto: (c) wak
Werbung